វាលកប៉ាល់ហោះ

Izvor: Wječnik

វាលកប៉ាល់ហោះ (kmerski jezik)[uredi]

izgovor: viel ka’pal hah
prijevod:
imenica

(1.1) zračna luka

sinonimi:

(1.1) អាកាសយានដ្ឋាន


antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: