សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល

Izvor: Wječnik

សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល (kmerski jezik)[uredi]

izgovor: sa thea rak nak roth a frik kan dal
prijevod:
imenica

(1.1) Srednjoafrička Republika

sinonimi:
antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: