ស្រុកខ្មែរ

Izvor: Wječnik

ស្រុកខ្មែរ (kmerski jezik)[uredi]

(1.1) ស្រុកខ្មែរ

izgovor:
prijevod:

(1.1) srok kmae

imenica, vlastita

(1.1) Kambodža


srodne riječi:

(1.1) ប្រទេសកម្ពុជា
(1.2) កម្ពុជា